Zpět

Co nabízíme

Snažíme se dětem nabídnout  prostředí plné pohody, klidu a vzájemné důvěry.
Prostředí podnětné a obsahově bohaté pro Vaše děti.
Zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a napomáhají jim v jejich uspokojování.
Činnosti vedoucí k radostnému prožívání.
Oslavy narozenin dětí.
Individuální přístup k dětem.
Pěstování zdravých stravovacích návyků 
Činnosti směřující k prevenci sociálně patologických jevů.
Rozvíjení enviromentálních vztahů vedoucí k ochraně životního prostředí.
Postupný adaptační program vycházející z individuálních požadavků dětí a rodičů.
Kontakt s rodiči na akcích školy – podzimní dílny, vánoční posezení, odemykání zahrady, loučení s předškoláky, buřtíkování… apod.
Divadelní představení.
Logopedická a speciálně pedagogická preventivní činnost.
Účast dětí v různých typech výtvarných soutěží, sportovních závodů a turnajů.
Vzdělávací činnosti na interaktivní tabuli.

Všechny děti ve škole mají stejná práva, stejné možnosti, ale také stejné povinnosti. Děti mají vytvořená společná pravidla chování ve skupině tak, aby se všichni cítily dobře a těšily se za svými kamarády.

Pedagogové pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV ), který je platným vzdělávacím programem pro mateřské školy. 

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí, na jejichž základě jsme vytvořily vlastní vzdělávací program, který je dál rozpracován do školních vzdělávacích programů pro jednotlivá pracoviště naší 4.MŠ.


Vánoční provoz

Vánoční provoz Vážení rodiče, mezi vánočními svátky v období  od 25. 12. 2023 – 1. 1. 2024 bude provoz všech odloučených pracovišť naší  organizace přerušen.   Poslední den provozu bude 22. 12. 2…

Více informací


Stávka 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, oznamuji, že zaměstnanci naší mateřské školy se s mou podporou připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se  uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude m…

Více informací